„ÉLMÉNY-KUTATÁS” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2022. 03. 21.

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Név: In-Management Kft.
Székhely: 1043 Budapest, Aradi u. 16-20.
E-mail: plazamarketing@indotek.hu
Telefon: (+36-1) 688-1700
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Adatvédelmi tisztviselője:
Név: Gyüjtő Norbert
Székhely: 1043 Budapest, Aradi u. 16-20.
E-mail: plazamarketing@indotek.hu
Telefon: (+36-1) 688-1700

Adatfeldolgozó:

Positive by Hinora Group Kft.
székhelye: 1062 Budapest Délibáb utca 29.
levelezési cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29.
e-mail: info@positive.hu

2. Milyen személyes adatot kezelünk?

Név
e-mail cím
Telefonszám
Nem
Korcsoport
Iskolai végzetség

Az adatkezelés célja:
Piackutatás lebonyolítása a Bevásárlóközpont kereskedelmi szolgáltatásainak bővítése, a hatékonyságot növelő lehetőségek felkutatása, a bevezetett intézkedések felmérése, a piackutatás érintettjeinek nyilvántartása.
A nyereményjáték lebonyolítása, során a nyereményjátékban részt vevő fogyasztók személyes adatainak begyűjtése, tárolása, rögzítése, feldolgozása és ezek segítségével
A nyeremények átadásának lebonyolítása (ezen belül a nyereményjátékban részt vevő személyek által rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, valamint a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) valamint
Az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

A piackutatásban történő adatközlés önkéntes, minden érintett kizárólag a saját személyes adatait adhatja meg, más érintett adatainak megadása esetén az adatközlő kötelezettsége az érintetti hozzájárulás beszerzése.

A nyeremény átadásáig az ön adatát az Ön megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Azzal, hogy Ön elektronikusan pályázik, tevőleges magatartásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárul személyes adatainak célhoz kötötten történő kezeléséhez.

A nyeremény átadását követően: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

Az adatkezelési idő:
A nyeremény átadásáig hozzájárulását visszavonhatja, ám ilyen esetben a nyereményjátékban nem tud részt venni, valamint esetleges nyereményét nem tudja át venni.

A nyeremény átadása érdekében, illetve a nyeremény átadását követően:
• a nyertesek nevét és lakcímét A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján további 8 (Nyolc) évig meg kell őriznünk. Amennyiben nem kívánja megadni a nyeremény kézbesítéséhez megkívánt további személyes adatait, a nyereményt nem tudjuk átadni. Ebben az esetben újabb nyertest választunk, az Ön személyes adatait pedig a nyereményjáték utolsó napját követő 90 (Kilencven) napon belül megsemmisítjük.
• A nem nyertes pályázók adatait, az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legfeljebb a piackutatás kiértékeléséig.

 

3. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 3.1.-3.8. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

Elsősorban az adatfeldolgozó lebonyolító címén:

Positive by Hinora Group Kft.
email: info@positive.hu
Postai cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29.

vagy az adatkezelő címén:

Név: In-Management Kft.
Székhely: 1043 Budapest, Aradi u. 16-20.
E-mail: plazamarketing@indotek.hu

Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 2 (Kettő) héten belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 (Egy) hónappal meghosszabbítható, amiről még a 2 (Kettő) hetes ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).

Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

3.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során az adatokat közvetlenül Öntől gyűjti be az adatfeldolgozó, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel szükséges ellátni az előzetes adatkezelési tájékoztatót (lásd jelen előzetes adatkezelési tájékoztatót):

• az adatkezelő és képviselőjének adatai
• az adatvédelmi tisztviselő(k) adatai
• az adatkezelés célja
• az adatkezelés jogalapja
• személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
• külföldi adattovábbítás
• az adattárolás időtartama
• érintetti jogok
• jogorvoslati lehetőségek
• automatizált döntéshozatal

3.2. Visszavonhatja hozzájárulását
Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

3.3. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:
• Mi a célja?
• Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
• Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
• Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
• Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
• Kitől kaptuk az Ön adatait?
• Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával?
• Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

3.4. Helyesbítést kérhet
Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

3.5. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)
• Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:
• A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
• Ön visszavonta a hozzájárulását;
• Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
• Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
• Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
• A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra:

• A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
• vagy
• Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükség van.

3.6. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
• Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

3.7. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.8. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen
• Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Jogorvoslati lehetőségek

4.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

5. Automatizált döntéshozatal
Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntést – ideértve a profilalkotást is – nem alkalmaz az adatkezelő.

6. Adatbiztonság

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.